MENU
 

Local Agenda 21 (LA21)

Pada bulan Jun 1992, seramai 178 Ketua Negara ( termasuk Malaysia ) menghadiri Persidangan Kemuncak Bumi Bangsa-Bangsa Bersatu di Rio De Janerio, Brazil untuk menyediakan satu pelan tindakan dunia bagi pembangunan mampan. Pelan ini dikenali sebagai Agenda 21- satu Agenda untuk mencapai pembangunan mampan di abad 21.

Bab ke 28 Agenda 21 menekankan peranan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dalam melaksanakan pembangunan mampan di peringkat tempatan menerusi Program Local Agenda 21 (LA21). Oleh yang demikian LA21 adalah Agenda 21 yang dilaksanakan di peringkat tempatan. Local Agenda 21 (LA21) merupakan suatu program yang menekankan penglibatan 3 pihak iaitu PBT, masyarakat dan sektor swasta bekerjasama untuk merancang dan menguruskan kawasan persekitaran mereka ke arah pembangunan mampan dan kualiti hidup yang lebih tinggi.

Pembangunan Mampan
Definisi pembangunan mampan" pembangunan yang memenuhi keperluan sekarang tanpa menjejaskan kemampuan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka" (Sumber:World Commission On Environmental & Development,1987).

Ciri- ciri Pembangunan Mampan:

• Alam sekitar: 
Pembangunan yang benar-benar mengambilkira akibat kegiatan manusia terhadap alam sekitar dan kesihatan.
• Kesaksamaan sosial: 
 Pembangunan yang menyumbang kepada pemerolehan dan kawalan sumber yang lebih wajar.
• Ekonomi wajar: 
Pembangunan sosial dan ekonomi yang membantu masyarakat memenuhi keperluan asas.
• Masa hadapan: 
Memastikan bahawa keputusan yang di ambil kira tidak merosakkan atau menjejaskan kepentingan generasi masa depan.
• Penyertaan: 
Proses yang membolehkan seluruh masyarakat terlibat.
• Tindakan tempatan/impak global: 
Pembangunan tempatan yang menyumbang kepada resolusi isu global.