MENU
 

                                                                                            


Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi Majlis Daerah Tanjong Malim ialah Setiausaha MDTM

NAMA  : 
E-MEL     : 
NO. TELEFON  : 
NO. FAKS  : 

 

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

i.    Membantu dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT;

ii.   Menentukan keperluan keselamatan ICT;

iii.  Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT MDTM serta pengurusan risiko dan pengauditan;

iv.  Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT MDTM.